• Hurbanova 18 Bardejov
 • Zavolajte nám0915 286 182
 • Po - Pi: 08:00 - 17:00

Zásady ochrany osobných údajov

MilFin s.r.o., reg. č. NBS 265409 vykonáva finančné sprostredkovanie v pozícii podriadeného
finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona č.
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so samostatným finančným agentom,
spoločnosťou Finportal a.s..

Zásady spracúvania osobných údajov

Účel kontaktného formulára na www.milfin.sk
Nachádzate sa na stránke www.milfin.sk, ktorej vlastníkom je spoločnosť MilFin s. r. o., ktorá je
spracúvateľom osobných údajov zadaných cez kontaktný formulár. Kontaktný formulár na stránke
je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o poskytnutie služieb z oblasti
finančného sprostredkovania alebo o spoluprácu. Kontaktné formuláre sú určené pre osoby
staršie ako 16 rokov.
Informácie o spracúvateľovi osobných údajov
V zmysle článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len ako GDPR) je každý spracúvateľ osobných údajov povinný pri získavaní osobných údajov
fyzickej osobe (ďalej len ako „dotknutá osoba“) poskytnúť informácie o spracúvaní jej osobných
údajov.

Osobné údaje spracúva spoločnosť MilFin s. r. o.
So sídlom: Hurbanova 18, Bardejov 085 01
e-mail: scurok@milfin.sk
IČO: 51875233
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 36804/P.
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
Prevádzkovateľ v rámci svojich podnikateľských aktivít spracúva osobné údaje
dotknutých osôb v nasledovných prípadoch:

 1. Za účelom poskytovania služieb finančného sprostredkovania klientom (vrátane bezplatných
  konzultácií)
  Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb podľa zákona č. 186/2009
  Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len ako „zákon
  o sprostredkovaní“) a ďalších osobných predpisov*.

Dotknutými osobami sú záujemcovia o služby, ktorí Prevádzkovateľa kontaktujú prostredníctvom
kontaktných formulárov na webovom sídle www.milfin.sk, telefonicky, písomne alebo osobne, tzn.
Klienti, zástupcovia klientov, potencionálni klienti a neprofesionálni klienti.
Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva sú: titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, informácie
z dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu,
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenia registra
alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra
alebo evidencie; telefónne číslo, faxové číslo, e-mail, podpis, osobné údaje v rozsahu dokladu
preukazujúceho oprávnenie na zastupovanie, (ak ide o zástupcu klienta), údaje o rodinnej situácii
(rodinný stav, počet vyživovaných detí …) a finančnej situácii (príjmoch, výdavkoch, úveroch …)
a ďalšie údaje v rozsahu splnenia požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom
o sprostredkovaní alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného
sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté Prevádzkovateľom.
Osobné údaje o dotknutej osobe môže Prevádzkovateľ získať aj nepriamo, tzn. napríklad od
zamestnávateľa, od rodinného príslušníka alebo od finančného sprostredkovateľa dotknutej
osoby.
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj za účelom zasielania
personalizovaných informácií ako sú aktuálne novinky z oblasti poistenia, poskytovania úverov,
investovania, a iné podobné informácie súvisiace s poskytovanými službami, servisné emaily, a to
na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a zároveň aj oprávneného záujmu dotknutej
osoby. Dotknutá osoba má však právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jej
osobných údajov.
Podľa zákona o sprostredkovaní je Prevádzkovateľ oprávnený získavať potrebné osobné údaje od
dotknutých osôb aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním a to aj opakovane
a bez súhlasu dotknutých osôb. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, ak
ale dotknutá osoba vyžiadané údaje neposkytne, Prevádzkovateľ nesmie dotknutej osobe
poskytovať služby finančného sprostredkovania.
Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti
od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené:

 • Obchodným partnerom prevádzkovateľa, ale najmä spoločnosti Finportal a.s. so sídlom
  Pribinova 4, Bratislava 811 09, IČO 45469156,
 • Poisťovniam, zaisťovniam, bankám, zdravotným poisťovniam, dôchodkovým správcovským
  spoločnostiam, finančným inštitúciám,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní, notárom, exekútorom, právnikom,
  advokátom,
 • Kontrolným a iným orgánom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva
  Prevádzkovateľovi priamo zo zákona alebo zmluvy.
  Doba počas ktorej sa uchovávajú osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb pre účely finančného
  sprostredkovania je stanovená na 10 rokov od ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

medzi finančnou inštitúciou a dotknutou osobou za účelom splnenia si všetkých povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov.

 1. Za účelom nákupu tovarov a služieb od dodávateľov
  Prevádzkovateľ je oprávnený podľa GDPR spracúvať osobné údaje dotknutých osôb za účelom
  rokovania o obchodnej spolupráci, uzatvorenia obchodných zmlúv a plnenia záväzkov z týchto
  zmlúv. Tiež spracúva osobné údaje v zmysle plnenia aj ďalších zákonných povinností vyplývajúcich
  z osobitných predpisov.
  Dotknutými osobami sú dodávatelia tovarov a služieb, prípadne aj ich zamestnanci.
  Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva sú titul, meno a priezvisko,
  podpis, pracovné zaradenie, pracovné telefónne číslo, emailová adresa, identifikačné a kontaktné
  údaje dodávateľa, údaje na uskutočnenie platby a iné údaje, ktoré sú potrebné pri plnení
  obchodných vzťahov a záväzkov. Osobné údaje zamestnancov dodávateľov môže Prevádzkovateľ
  získať aj od ich zamestnávateľov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné,
  ale ak dotknutá osoba vyžiadané údaje neposkytne, Prevádzkovateľ nemôže s dotknutou osobou
  nadviazať obchodný vzťah a plniť dohodnuté záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z osobitných
  predpisov.
  Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje v závislosti od
  potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené poskytovateľom IT služieb,
  účtovníckych služieb, banke, daňovému úradu, právnikom, súdom, kontrolným orgánom
  a orgánom činným v trestnom konaní.
  Doba uchovávania osobných údajov a účtovných dokladov je 10 rokov.
 2. Za účelom vybavovania požiadaviek z úradnej korešpondencie
  Podľa GDPR je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb z dôvodu
  splnenia si zákonných povinností vyplývajúcich mu z osobitných predpisov.
  Dotknutými osobami sú prijímatelia a odosielatelia úradnej korešpondencie. Osobnými údajmi
  o dotknutých osobách, ktoré Prevádzkovateľ spracúva sú: titul, meno, priezvisko, adresa,
  telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje spoločnosti prípadne ďalšie osobné údaje
  nevyhnutné na vybavenie úradnej korešpondencie. Poskytnutie osobných údajov dotknutou
  osobou je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na to, aby Prevádzkovateľ mohol s touto dotknutou
  osobou riešiť požiadavky vyplývajúce z úradnej korešpondencie.
  Osobné údaje môžu byť poskytnuté, alebo sprístupnené týmto príjemcom ako sú poskytovatelia
  účtovných služieb, právnici, advokáti, súdy, orgány činné v trestnom konaní a kontrolné orgány.
  Doba uchovávania týchto osobných údajov je v zmysle príslušných právnych predpisov
  a všeobecných premlčacích dôb.
 3. Za účelom vybavovania podnetov a uplatňovania práv dotknutých osôb
  Podľa GDPR je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb z dôvodu
  splnenia si zákonných povinností vyplývajúcich mu z osobitných predpisov.
  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré majú otázky ohľadom spracovania osobných údajov
  u Prevádzkovateľa, alebo si uplatňujú práva dotknutých osôb. Osobnými údajmi, ktoré
  Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracováva sú: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne
  číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje spoločnosti prípadne iné ďalšie osobné údaje
  nevyhnutné na vybavenie žiadosti dotknutých osôb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,
  avšak nevyhnutné na vybavenie žiadosti dotknutých osôb.
  Pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb sa predpokladá, že osobné údaje budú alebo
  môžu byť v závislosti od vybavenia konkrétnej žiadosti sprístupnené alebo poskytnuté právnikom,
  advokátom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom štátnej správy, kontrolným
  orgánom, sprostredkovateľom a príjemcom osobných údajov Prevádzkovateľa, poskytovateľom
  kuriérskych a poštových služieb.
  Tieto osobné údaje sa uchovávajú po celú dobu trvania účelu na ktorý Prevádzkovateľ osobné
  údaje dotknutej osoby pôvodne získal alebo podľa konkrétnej žiadosti dotknutej osoby, napríklad
  v prípade oprávnenej žiadosti o výmaz osobných údajov sa tieto osobné údaje bezodkladne
  zlikvidujú.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

S otázkami týkajúcimi sa spracúvania a ochrany osobných údajov, žiadosti o uplatnenie práv
dotknutej osoby sa možno obrátiť písomne na e-mailovú adresu scurok@milfin.sk alebo písomne
na adresu MilFin s. r. o., Hurbanova 18, Bardejov 085 01.
Pokiaľ je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej
opakujúcu sa povahu Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci všetky
náklady za poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady
na oznámenie a uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe
žiadosti.
Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie
totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá
žiadosť podáva.
Práva dotknutej osoby

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné
  údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje o nej spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje,
  ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3.krajín. Prevádzkovateľ je
  povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov
  Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje alebo doplniť
  neúplné osobné údaje dotknutej osoby.
 3. Právo na výmaz osobných údajov
  Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak o to dotknutá osoba
  požiada v prípadoch ak uplynul účel na ktorý boli osobné údaje získané, alebo ak sa osobné údaje
  spracúvajú nezákonne. Taktiež ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu svojich osobných
  údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na pokračovanie v ich
  spracúvaní. Dôvodom výmazu je splnenie zákonnej povinnosti alebo medzinárodnej zmluvy.
  Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov zákonnou povinnosťou
  Prevádzkovateľa, alebo spracúvanie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
  práva na informácie, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, uplatnenie právneho nároku
  a ak spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, na vedecký
  alebo štatistický účel alebo na účel historického výskumu.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov je možné v týchto prípadoch:
 • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada o obmedzenie
  spracúvania namiesto vymazania údajov,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na
  uplatnenie právneho nároku,
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené
  dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.
  Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, Prevádzkovateľ môže spracúvať tieto údaje len so
  súhlasom dotknutej osoby, alebo za účelom uplatnenia právneho nároku na ochranu osôb alebo
  z dôvodu verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).
 1. Právo na prenosnosť osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
  prevádzkovateľovi v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto
  údaje ďalšiemu spracúvateľovi osobných údajov ak sú tieto údaje spracúvané na základe súhlasu
  alebo zmluvy, sú spracované automatizovanými prostriedkami a tento prenos je technicky možný.
 2. Právo namietať
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je
  vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ
  ďalej nesmie tieto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
  ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
  dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 3. Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípadoch ak Prevádzkovateľ nekoná na základe
  jeho žiadosti o uplatňovanie práv, alebo ak má podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov
  v rámci Prevádzkovateľa a pod.

*Osobitnými predpismi sú najmä:

 • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri
  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.
  95/46/ES
 • zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
  spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
  financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov
 • zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnota v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.